BillerudKorsnäs och Stora Enso avser förvärva skogstillgångar i samband med omstrukturering i Bergvik Skog AB

Aktieägare representerande 98 % av aktierna i det svenska skogsbolaget Bergvik Skog AB är, baserat på en icke-bindande avsiktsförklaring, överens om att inleda diskussioner om en omstrukturering av Bergvik Skog. Aktieägarna är Stora Enso, Länsförsäkringar, FAM, BillerudKorsnäs, Kåpan Pension, Tredje AP-fonden, Persson Invest, Karl Hedin AB och Tham Invest.

Bergvik Skogs svenska skogstillgångar ägs av dotterbolagen Bergvik Väst AB och Bergvik Öst AB, vilka representerar ungefär 83 % respektive 17 %. Den planerade omstruktureringen avses leda till att Stora Ensos ägande av 49,3 % i Bergvik Skog omvandlas till ett direkt ägande av 70 % av värdet på skogstillgångarna i Bergvik Väst. Vidare väntas ungefär 15 % av Bergvik Väst ägas direkt av FAM och ungefär 15 % ägas direkt av ett konsortium av mindre aktieägare. BillerudKorsnäs avser förvärva Bergvik Öst. Återstående tillgångar i Bergvik Skog avses avyttras eller ingå i de skogsägande enheterna.

– Avtalet om virkesförsörjning med Bergvik Skog som tecknades för 15 år sedan upphör att gälla nästa år. Vi har tillsammans med övriga delägare haft en framgångsrik resa som nu nått sitt slut. Den planerade transaktionen är ett naturligt steg för oss eftersom vi tror mycket på bioekonomin och vill säkra konkurrenskraftig råvaruförsörjning på lång sikt. Vi kommer att söka stöd från de aktieägare som äger de återstående 2 procenten, samt andra berörda parter, säger Karl-Henrik Sundström, Stora Ensos vd.

Samtidigt som BillerudKorsnäs förvärvar Bergvik Öst AB avser företaget att avyttra sitt 5 % indirekta ägande av skogstillgångar i Bergvik Skog Väst AB. Ambitionen är att slutföra dessa transaktioner under 2018.

- Genom transaktionen kommer BillerudKorsnäs att säkerställa långsiktig tillgång till ett konkurrenskraftigt och stabilt vedflöde. Med en mix av interna och externa leveransflöden är företaget perfekt positionerat för att fortsätta utveckla ett ansvarsfullt svenskt skogsbruk som ligger till grund för fortsatt hållbara produkter inom BillerudKorsnäs. Den exakta fördelningen av tillgångarna kommer nu definieras och vi kommer att informera om de finansiella effekterna som transaktionen får på BillerudKorsnäs när slutligt avtal slutits. Vi utvärderar nu också den långsiktiga finansieringen av affären, säger Per Lindberg, VD och Koncernchef, BillerudKorsnäs.

Bergvik Skog AB är en av Europas största skogsägare. I Sverige äger bolaget 2,3 miljoner hektar mark, främst i mellersta Sverige, och i Lettland är företaget den största privata skogsägaren med
100 000 hektar skogsmark. Den årliga avverkningsvolymen är cirka 6 miljoner m³fub.

Pressmeddelande/CH

Kommentarer