Skogens nytta för människan kartlagd – här är listan

Ren luft, timmer, bär, viltkött, massaved, biobränsle, en motkraft i klimatförändringen. För första gången har Skogsstyrelsen sammanställt listan på de viktigaste tjänster som skogen erbjuder oss människor. Samtidigt behövs insatser för att säkra upp att skogen kan fortsätta leverera.

– Det är första gången Skogsstyrelsen beskriver den betydelse skogens ekosystemtjänster har för vår välfärd, hur vi påverkar ekosystemtjänsterna både positivt och negativt och vilken status de har, säger Camilla Andersson, miljöstrateg på Skogsstyrelsen.

(Se hela listan längre ned.)

Alla nyttorna som skogen ger människan kallas för ekosystemtjänster. Vi är helt beroende av dem för att behålla vårt välbefinnande och vår välfärd.

Samtidigt pekar rapporten också på att människan påverkar ekosystemtjänsterna på ett sätt som gör det nödvändigt med ökade insatser. Sju av de 30 listade nyttorna bedöms ha vad som kallas för otillräcklig status. Det handlar om att förbättra förutsättningarna för till exempel fisk från sjöar och vattendrag men också arbeta förebyggande mot stormskador, skadedjur och sjukdomar som drabbar skog.

Skogsbrukets utförande, klimatförändringar och kvävenedfall är några orsaker till den otillräckliga statusen, enligt rapporten.

– Rapporten pekar ut flera tjänster som kräver omedelbar uppmärksamhet. Här måste vi jobba vidare för att säkerställa skogens förmåga att långsiktigt generera många olika ekosystemtjänster även framöver, säger Camilla Andersson.

Bär, timmer och massaved och luftrening är några av de tjänster som bedöms ha en god status i dag.

– Jämfört med andra länder har Sverige ett väl utvecklat arbete för ett hållbart skogsbruk, men det finns, även för ekosystemtjänster med god status, en förbättringspotential, säger Camilla Andersson.

Syftet med rapporten är bland annat att öka kunskapen i hela skogssektorn om skogens alla värden. Kunskap som sedan kan användas vid planering och prioritering av åtgärder i skogen.

Här är hela listan (bedömd status inom parentes: god, måttlig eller otillräcklig):

Försörjande:
Timmer och massaved (god)
Biobränsle (god)
Vilt (god)
Betesdjur och foder (måttlig)
Skogsbär (god)
Svampar (måttlig)
Dricksvatten (måttlig)
Fisk (otillräcklig)
Genetiska resurser (måttlig)
Övriga försörjande tjänster (god)

Reglerande:
Klimatreglering (god)
Förebyggande av väderrelaterade skador, till exempel storm (otillräcklig)
Förebyggande av erosion och jordras (otillräcklig)
Vattenreglering (måttlig)
Naturlig kontroll av skadedjur och sjukdomar (otillräcklig)
Säkerställande av grund- och ytvattens kvalitet och mängd (måttlig)
Luftrening (god)

Stödjande:
Biogeokemiska kretslopp (otillräcklig)
Markens bördighet (god)
Pollinering av växter (god)
Fotosyntes (god)
Habitat och livsmiljöer (otillräcklig)
Biologisk mångfald (otillräcklig)
Stabilitet och resiliens (måttlig)
Fröspridning (måttlig)

Kulturella:
Vardagsrekreation och träningsaktiviteter (måttlig)
Skog och natur för upplevelseturism (måttlig)
Mental och fysisk hälsa (måttlig)
Miljö och estetik (måttlig)
Kunskap och information (måttlig)

Pressmeddelande/CH

Kommentarer