150 miljoner extra för ersättning till markägare med nyckelbiotoper

2019 får Skogsstyrelsen 150 miljoner kronor för att kunna betala ut ersättning till markägare med en stor andel registrerade nyckelbiotoper. Vårändringsbudgeten för 2019 bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna.

– Markägare ska få ekonomisk kompensation för inskränkningar i ägande- och brukanderätten i den utsträckning de har rätt till. För att mildra de ekonomiska konsekvenserna för markägare som har en stor andel registrerade nyckelbiotoper tillför regeringen Skogsstyrelsen 150 miljoner kronor som får användas som ersättning till markägare med nyckelbiotopsrika fastigheter, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Regeringen ser positivt på att formellt områdesskydd, naturreservat eller biotopskydd alternativt naturvårdsavtal övervägs där så är lämpligt. Särskilt aktuellt kan områdesskydd vara där andelen nyckelbiotoper utgör en stor del av brukningsenhetens skogsmarksareal, en så kallad nyckelbiotopsrik brukningsenhet.

Fakta om nyckelbiotoper
En nyckelbiotop är skogsområden med mycket höga naturvärden där det kan förväntas förekomma rödlistade arter. Ett utpekande av en nyckelbiotop innebär inte ett formellt skydd.

Certifierade skogsägare och nyckelbiotoper
En registrerad nyckelbiotop innebär inte att skogen får ett formellt skydd. Certifierade skogsägare åtar sig att inte avverka nyckelbiotoper. Det innebär att nyckelbiotoper har en stark ställning inom det certifierade skogsbruket. Sammantaget innebär det att en registrerad nyckelbiotop omöjliggör försäljning av avverkat virke från sådan skog. En certifierad skogsägare ska avsätta minst fem procent av sin skogsmark för naturvård och i första hand höga naturvärden. Det innebär att stora arealer skyddsvärd skogsmark undantas frivilligt helt utan ersättning. Skogsstyrelsen har beräknat att det finns cirka 24 000 hektar registrerade nyckelbiotoper på sådan skogsmark som ligger inom det som kallas nyckelbiotopsrik brukningsenhet.
Med brukningsenhet avses vanligtvis en markägares samtliga fastigheter inom en kommunavgränsning.

 

Pressmeddelande/CH

Kommentarer