Stora Enso slutför omstruktureringen av skogsinnehavet i Bergvik Skog

Aktieägarna i det svenska skogsbolaget Bergvik Skog AB har nu slutfört den tidigare meddelade omstruktureringen av sitt ägande. Stora Ensos skogsinnehav i Sverige kommer att öka till 1,4 miljoner hektar, varav 1,15 miljoner hektar är produktiv skogsmark. Före transaktionen utgjorde Stora Ensos indirekta andel i Bergvik Skogs produktiva skogsmark 936 000 hektar.


– Jag är mycket glad över att vi nu har genomfört omstruktureringen av Bergvik Skog tillsammans med övriga aktieägare. Transaktionen är ett naturligt steg för oss, eftersom vi har en stark tilltro till bioekonomin och vill säkra en konkurrenskraftig råvaruförsörjning på lång sikt. Det direkta ägandet ökar våra möjligheter att ytterligare utveckla ett hållbart skogsbruk och därmed stärka vår konkurrenskraft, säger Stora Ensos vd Karl-Henrik Sundström.

Som en del i transaktionen förvärvar Stora Enso plantskolan Bergvik Skog Plantor AB och tre vindkraftsprojekt. Detta stärker ytterligare koncernens omfattande erbjudande till skogsägare i Sverige och ligger helt i linje med företagets satsningar på hållbart skogsbruk.

Den finansiella effekten av omstruktureringen för Stora Enso blir följande:

• Bergvik Skog redovisades tidigare som ett intressebolag enligt kapitalandelsmetoden. Efter att omstruktureringen slutförts placeras Stora Ensos skogsinnehav i ett helägt dotterbolag och konsolideras post för post i Stora Ensos resultat i avsnittet Övrigt från och med 1 juni 2019 och framåt.
• Transaktionen resulterar i en ökning av Stora Ensos räntebärande nettoskuld på cirka 1,0 miljard EUR, och kvoten nettoskuld/operativt EBITDA kommer att öka med ungefär 0,5x när alla transaktioner är genomförda i slutet av 2019.
• Kvoten nettoskuld/operativt EBITDA var 1,7x i slutet av första kvartalet 2019. Kvoten kommer tillfälligt att överstiga det strategiska målet på 2,0x under andra halvan av 2019, innan alla steg i transaktionen har slutförts.
• Sysselsatt kapital har ökat med cirka 1,0 miljard EUR, vilket innebär att avkastningen på sysselsatt kapital (ROCE) har minskat med cirka 1 procentenhet.

 

Pressmeddelande/CH

Kommentarer